Darmowa dostawa od 250 zł

Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Prosty domek

Data publikacji: 01.09.2019

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Prosty domek realizuje PHU Agro- Tech Monika Tarnowski- Chrabczak z siedzibą w Smolno Wielkie 28, 66-120 Kargowa, NIP: 9730838335, REGON: 382685447

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep.agrotech@gmail.com

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

 • Operator Płatności - płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590

 • Regulamin – niniejszy regulamin,

 • Sklep – sklep internetowy

 • Sprzedawca – PHU Agro- Tech Monika Tarnowski- Chrabczak, Smolno Wielkie 28, 66-120 Kargowa, NIP: 9730838335, REGON: 382685447

§ 2

Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów materialnych

 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 • Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,

  • standardowy system operacyjny,

  • standardowa przeglądarka internetowa,

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 • Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.

 • Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 3

Zawieranie umowy

 • W celu zakupu produktu Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”,

  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;

  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

 • Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.

 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się:

  • umowę o dostarczenie produktów materialnych.

 • Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 4

Dostawa


 • Dostawa kupionego produktu materialnego odbywa się w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

 • Produkty materialne wysyłane są z reguły:

  • następnego dnia roboczego, jeżeli wpłata została zaksięgowana po godzinie 13:00.

 • Dostawa produktów materialnych ma miejsce z reguły w terminach:

  • Poczta Polska - Odbiór na Poczcie, w kiosku RUCH-u lub na stacji Orlen (na terenie Polski) – w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania paczki,

  • Pocztex Kurier 48 – w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania paczki.

 • Jeżeli Kupujący powziął podejrzenie, że paczka z produktem materialnym była otwierana bądź widać uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu, należy spisać z kurierem protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.

 • Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 5

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6

Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 • Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 9

Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów